Vítejte na stránkách Exekutorského úřadu Hodonín

VAROVÁNÍ - 15. července 2014

Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před falešnými výzvami k zaplacení exekuce. V průběhu dnešního dne jsme obdrželi tisíce stížností týkajících se podvodných e-mailů, které vyzývají k úhradě pohledávek.

E-maily nejsou distribuovány z exekutorských úřadů a obsahují smyšlené a chybné údaje. Navíc jsou doručovány s přílohou ukrývající počítačové viry. Adresáti těchto e-mailů by rozhodně neměli otevírat přílohy, natož pak zasílat jakékoliv finanční prostředky na uvedené účty.

Podrobnější informace shromažďujeme a v průběhu dne je budeme upřesňovat. Adresáti podvodných e-mailů se v případě jakékoliv žádosti o pomoc mohou obrátit na Exekutorskou komoru ČR, která se chystá informovat orgány činné v trestním řízení.

OZNÁMENÍ - 27. 12. 2017

Dne 21. 10. 2017 byl Mgr. Ctibor Brančík jmenován soudním exekutorem Exekutorského úřadu Zlín. Zastupování původního soudního exekutora JUDr. Josefa Černého soudním exekutorem Mgr. Kamilem Brančíkem tak ze zákona zaniklo k uvedenému dni.

Rozhodnutím prezidia Exekutorské komory ze dne 29. 11. 2017, byl soudnímu exekutorovi Mgr. Ctiborovi Brančíkovi, který dosud nezahájil výkon exekutorského úřadu, ustanoven zástupce Mgr. Kamil Brančík, soudní exekutor, Exekutorský úřad Hodonín.

OZNÁMENÍ - 31. srpna 2017

Rozhodnutím prezidia Exekutorské komory ze dne 27. 7. 2017, které se stalo vykonatelným dne 9. 8. 2017, byl soudnímu exekutorovi JUDr. Josefu Černému, kterému zanikl výkon Exekutorského úřadu Zlín dne 31. 12. 2016, ustanoven zástupce Mgr. Kamil Brančík, soudní exekutor, Exekutorský úřad Hodonín.

ID datové schránky pro komunikaci ve věcech převzatých z EÚ Zlín (sp. zn. 011 EX ...) je cxuqia7. Pro rychlejší vyřízení vašich podání je proto prosím zasílejte do této datové schránky.

OZNÁMENÍ - 19. listopadu 2013

Rozhodnutím prezidia Exekutorské komory ze dne 16. 5. 2013, jež se stalo předběžně vykonatelným dne 12. 6. 2013, byl soudnímu exekutorovi JUDr. Jitce Studené, které zanikl výkon Exekutorského úřadu Přerov dne 27. 3. 2013, ustanoven zástupce Mgr. Kamil Brančík, soudní exekutor, Exekutorský úřad Hodonín. Zastoupení dnem 19. 11. 2013 skončilo. Dne 20. 11. 2013 byl do uvolněného exekutorského úřadu jmenován soudní exekutor Mgr. René Mohyla.

Exekutorské úřady byly zřízeny zákonem č. 120/2001 Sb., exekuční řád, jenž znovu zavedl do českého práva pojem exekuce. Soudní exekutory jmenuje ministr spravedlnosti na návrh Exekutorské komory České republiky.

Soudní exekutor je soukromá osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Soudním exekutorem se může stát bezúhonný, plnoletý občan České republiky, který získal úplné vysokoškolské právnické vzdělání, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, složil exekutorskou zkoušku a úspěšně absolvoval výběrové řízení.

Soudní exekutor má postavení úřední osoby, je ze zákona nezávislý a přísluší mu některé pravomoci soudu. Územní působnost soudního exekutora není nikterak omezena, svoji činnost tak může vykonávat na celém území České republiky.

S výjimkou exekuční činnosti vykonává exekutor také následující další činnost:

  • Právní pomoc
  • Exekutorské zápisy
  • Úschovy
  • Dražby
  • Jiné činnosti z pověření soudu

Úřední hodiny

Pondělí - Pátek
8.00 - 11.00, 13.00 - 15.00 hodin

Kontaktní informace

Exekutorský úřad Hodonín Sadová 15, 695 01 Hodonín

Telefon: +420 518 346 669
Fax: +420 518 346 682
E-mail: info@exekutorhodonin.cz
e-podatelna

Aktuální nařízené exekuční dražby

Zde naleznete informace o aktuálně nařízených exekučních dražbách. S vašimi případnými dotazy se prosím obracejte na naše pověřené pracovníky uvedené v sekci Kontakty, dle příslušné specializace.

Úvodní stránka O úřadu

Exekutorské úřady byly zřízeny zákonem č. 120/2001 Sb., exekuční řád, jenž znovu zavedl do českého práva pojem exekuce. Soudní exekutory jmenuje ministr spravedlnosti na návrh Exekutorské komory České republiky.

Soudní exekutor Mgr. Kamil Brančík byl do úřadu jmenován ke dni 1. září 2001, přičemž činnost úřadu byla zahájena ke dni 1. ledna 2002. Do zahájení činnosti úřadu vykonával funkci soudce okresního soudu mj. se specializací na výkon rozhodnutí.

Exekutorský úřad Hodonín se svými 30 zaměstnanci a ročním nápadem okolo 5000 nových případů patří v rámci naší republiky ke středně velkým úřadům. Mezi klienty úřadu patří jak jednotlivé fyzické osoby, tak i velká korporátní klientela, nevyjímaje veřejnoprávní korporace typu měst a obcí.

Pro své klienty vymáháme pohledávky všemi dostupnými prostředky, které nám zákon svěřuje. Významnou konkurenční výhodou našeho úřadu je jeho personální a věcné vybavení k provádění exekucí prodejem movitých věcí. Právě provádění mobiliárních exekucí a přímý kontakt našich vykonavatelů s povinnými vede k vyšší úspěšnosti vymáhání. Disponujeme vysokokapacitními skladovacími prostory, kde provádíme pravidelné exekuční dražby zabavených věcí.

Exekutorský úřad Hodonín je silně orientován na využití informačních technologií k zabezpečení co možná nejefektivnější činnosti. Komplexní správu pohledávek oprávněných zajišťuje vlastní informační systém Exekutor, který byl speciálně vyvinut na základě našich potřeb a požadavků. V průběhu roku 2009 dochází k postupné elektronizaci veškerých činností úřadu. Cílovým stavem je zavedení elektronického spisu k 1. 1. 2010. Významným klientům nabízíme možnost dálkového přístupu k našemu informačnímu systému v rozsahu jimi předaných případů k vymáhání.

S výjimkou exekuční činnosti nabízí náš úřad také následující další činnost:


Právní pomoc

Exekutor může v rámci další činnosti poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností. O úkony podle předchozí věty může fyzická i právnická osoba požádat kteréhokoli exekutora. O další činnosti musí exekutor a žadatel sepsat písemnou smlouvu.

Exekutorské zápisy

Exekutor osvědčuje na žádost skutkové děje a stav věci, například splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor o stavu věci přesvědčil.

Úschovy

Exekutor může v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci. O přijetí do úschovy vydá exekutor tomu, kdo hodnoty skládá písemné potvrzení.

Dražby

Kromě provádění veřejných držeb v rámci exekučního řízení může exekutor provést také dražbu movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí. Exekutor postupuje přiměřeně podle ustanovení exekučního řádu a občanského soudního řádu. Odměna exekutora za tuto činnost je stanovena exekutorským tarifem a zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ve znění pozdějších předpisů.

Jiné činnosti z pověření soudu

Z pověření soudu může exekutor doručovat soudní písemnosti nebo provádět jednotlivé úkony v řízení o výkon rozhodnutí. Účastník takového řízení tedy může soudu navrhnout, aby exekutora takovými úkony pověřil. Jelikož je exekutor za tuto činnost honorován soudem, soud k návrhu účastníka takovými úkony pověří exekutora zpravidla tehdy, pokud účastník složí zálohu na odměnu exekutora.